Política de privacitat

Política de privacidad y protección de datos de carácter personal:

Harinera Roca SA mantiene una política de confidencialidad de los datos aportados por los usuarios / usuarias, y se compromete a la protección de los datos personales de los Usuarios de la web. La protección de datos se extiende a todo lo relativo a la recogida y uso de la información proporcionada a través de la web. En este sentido, Harinera Roca SA le garantiza, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), que tratará confidencialmente sus datos personales.

A tal efecto, Harinera Roca SA garantiza que ha adoptado las medidas de carácter técnico y organizativo de seguridad en sus instalaciones, sistemas y ficheros, conforme a lo establecido en el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se
aprueban las medidas de seguridad aplicables a ficheros automatizados con datos de carácter personal, así como otras normativas de desarrollo. Sin embargo, Harinera Roca SA puede revelar a las autoridades públicas competentes los datos de carácter personal y cualquier otra información que esté en su poder, por medio de sus sistemas informáticos, cuando le sea requerida, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a cada caso.

El Usuario / a podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, en los términos establecidos en la LOPD, siento el responsable del fichero que los trata el propio Harinera Roca SA el domicilio de la que está fijado en: Ronda Comtes d´Urgell, 20. Para su comodidad, podrá ejercer los derechos antes mencionados también por correo electrónico a [email protected].

 

Política de privacitat Newsletters:

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), HARINERA ROCA S.A. l’informa:

  • Que les seves dades personals seran tractades per HARINERA ROCA S.A., pertanyents a el sector de l’alimentació, amb domicili a Ronda Comtes d’Urgell 20, 25310, Agramunt.
  • Que les seves dades personals seran recollides amb la finalitat de:
    • Remetre periòdicament la Newsletter sol·licitada, que pot incloure informació dels productes i serveis de HARINERA ROCA S.A.
    • Remetre-li informació sobre els productes i serveis oferts per HARINERA ROCA S.A., en cas que així ens hagi autoritzat.
  • Que qui facilita les dades a través dels formularis i el registre d’aquesta web, i accepta el seu tractament, declara ser major de 14 anys, quedant prohibit l’accés i ús de el portal a menors d’aquesta edat. Si en algun moment, HARINERA ROCA S.A. té constància que un menor de 14 anys ha proporcionat dades de caràcter personal, procedirem a la cancel·lació dels mateixos dels nostres fitxers. Així mateix, els pares o tutors podran en qualsevol cas dirigir-se a HARINERA ROCA S.A. per bloquejar el compte d’accés dels menors al seu càrrec que s’haguessin registrat falsejant la seva identitat.
  • Que pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de l’tractament, portabilitat de les dades i oposició, així com revocar el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions comercials enviant un correu electrònic a [email protected] o bé dirigint la seva sol·licitud per escrit amb la referència “Dades Personals” a Ronda Comtes d’Urgell 20, 25310, Agramunt.
  • Que conservarem les seves dades personals mentre que. No es doni de baixa de la recepció d’aquesta o no revoqui el seu consentiment a l’tractament.

L’informem que podrà exercir el seu dret de reclamació davant l’autoritat de control competent, Agència Espanyola de Protecció de Dades en www.agpd.es.